“RIADENÝ CHAOS” AKO NÁSTROJ GEOPOLITICKÉHO BOJA

3. apr 2016

color_revolutions_controlled-chaos

V súčasnej dobe je celý rad prostriedkov používaných na účely vykonávania a udržania “riadeného chaosu” v národných
ekonomikách a spoločnostiach ako nástroj geopolitického boja.
Je to robené Hercami, ktorý pomocou nástroja zachovania “riadeného chaosu” riešia nepriateľské krajiny.

Steven Mann, je zahraničný politik a expert z USA, ktorí sa podieľal na rozvíjaní mnohých súčasných “riadených
chaosov” tzv. hotspotov v rôznych častiach sveta, a hovorí otvorene o potrebe využívať “zvýšenú hladinu silne
formulovanou kritikou”, a pôsobiť “riadený chaos” čím zabezpečiť a presadzovať národné záujmy USA.

Steven Mann je kľúčovou postavou rozvoja “riadeného chaosu” teórie ako prostriedku na presadzovanie amerických
národných záujmov. Mann sa narodil v roku 1951 a vyštudoval Oberlin College v roku 1973 v Nemecku.

V roku 1974 získal magisterský titul z nemeckej literatúry na Cornell University a bol členom zahraničnej služby od
roku 1976. Získal Harriman Institute for Advanced Studies sovietske štipendium a v odbore politológie z
Columbia University v rokoch 1985-1986 , Vyštudoval National Defense University vo Washington DC.

Začal svoju kariéru ako Ambasádor Spojených štátov amerických na Jamajke. Neskôr pôsobil v Moskve,
v ZSSR ako zastupca ministerstva zahraničia a na ministerstve zahraničia Operations Center
(v 24-hodinovom krízovom ​​centre).

On slúžil ako úradujúci vedúci misie v Mikronézii (1986-1988, Mongolsko (1988) a Arménsku (1992).
V rokoch 1991 až 1992 pôsobil na ministerstve obrany USA a zaoberal sa Ruskom a východnou Európou a v rokoch
1992-1994 bol pridelený na Srí Lanku ako zástupca veľvyslanca. v rokoch 1995 až 1998 pôsobil ako vedúci
na ministerstve zahraničia Indie, Nepálu a na Srí Lanke. Od roku 2001, bol Mann prezident a zvláštny predstaviteľ
krajín pri Kaspickom mori ako hlavný hovorca amerických energetických záujmov v tomto regióne a lobista
pre ropovod Aktau-Baku-Tbilisi-Jeikhan.

Po absolvovaní NDU v roku 1992, napísal Mann článok s názvom Chaos Theory a strategické myslenie.

V tomto článku písal nasledujúce tézy:
“Môžeme sa veľa naučiť, keď využijeme chaos a reorganizáciu ako príležitosť a nie usilovať sa o stabilitu ako
iluzórny cieľ …” ”

Medzinárodné prostredie je vynikajúci príklad chaotického systému, pričom “samo-organizovaná
kritickosť” môže byť užitočný analytický nástroj.

Svet je odsúdený ku chaosu, pretože je mnoho ľudských aktérov v politike s rôznymi cieľmi a hodnotami. “”
Každý herec v politike kritický ku systému vytvára energiu konfliktov,
čo vyvoláva zmenu daného stavu a podieľa sa tak na vytváraní kritickej situácie… a akýkoľvek postup prináša stav
vecí do nevyhnutnej kataklyzmatickej reorganizácie. ”

Hlavná myšlienka, Mannovych myšlienok je uviesť systém do stavu “politickej kritickosti.”
Potom sa systém, za splnenia určitých podmienok, nevyhnutne vstúpi do chaosu a “transformácie”.

Mann tiež píše, že to “Dá amerike výhodu v komunikácii a rastúcich možnostiach globálnej mobility, a vírus (v zmysle
ideologickej infekcie), sa bude samo-kopírovať a bude expandovať chaoticky.

Z tohto dôvodu bude zachovaná naša národná bezpečnosť “A ďalej:”. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť dlhodobý svetový
poriadok.

Ak nebudeme schopní dosiahnuť také ideologické zmeny v celom svete, budeme mať len sporadické obdobia pokoja medzi
katastrofickými transformáciami. “Mannove slová o” svetovom poriadku “, sú tam hlavne kvôli politickej korektnosti.

Pretože jeho článok hovorí len o chaose, ktorý, súdiac podľa Mannovych slov bude “najlepšou zárukou pre národnú
bezpečnosť USA,” a USA dokázalo ochrániť seba ako “ostrov poriadku” v mori “ovládaného kritického stavu”, alebo
globálneho chaosu.
Podľa “teórie”, demontáže už existujúcich národných štátov, tradičných kultúr a civilizácií môže byť vykonané:

De-ideologizácia populácie
Tlačenie “balastu” namiesto už existujúcich hodnôt, a ich nahradenie niečím vlastným.

Zvyšovanie materiálneho očakávania, a to najmä medzi elitou.
Strata kontroly nad ekonomikou a jej konečného zničenia.
Nezákonné konanie ktoré je údajne spontánne a ktoré má často etnický alebo náboženský charakter.
Akonáhle sú zrealizované, tieto kľúčové body môže sa naštartovať “farebná revolúcia”.

Teória “Riadeného chaosu” je založená na reforme kolektívneho vedomia, svetonázorov a duchovnej sfére o podrobenie
jednotlivca modernými prostriedkami manipulácie.

To sa rovná globálnym psychologickým operáciám, ktoré sú súčasťou globalizácie, a ničí kultúru solidarity a nahradí
ju kultom peňazí a sociálneho darwinizmu-stereotypov týkajúcej sa úloh jedinca v spoločnosti.
Schopnosť odporu pomocou samoorganizácie je tým značne znížená.

Použitie takýchto technológií, “kontrolovaného chaosu” hercami sleduje dva ciele:

Zmenšenie veľkosti populácie tým, že odstránime tých, ktorí nemajú byť používaný architektmi nového svetového
poriadku.

Neoliberálne reformy prinášajú demografickú katastrofu znížením pôrodnosti a zvyšujúcou sa úmrtnosťou.
Sexuálna revolúcia, propaganda hedonizmu, individualizmu a konzumu spôsobí zníženie pôrodnosťi.

Spoločenský-darwinizmus a ľahostajnosť k utrpeniu blízkych pripraví ľudí o ich vôľu k životu a zvýši úmrtnosť.

Veľký počet chudobných a bezdomovcov dosahuje de-facto mechanizmus eutanázie, pretože ľudia v týchto kategóriách
zomierajú rýchlo.

Ničenie národov vytvorí nad mini kontrolu cez nadnárodné korporácie, zločinecké syndikáty, nadnárodné organizácie
a inštitúcie, ktoré sa zodpovedajú tým, ktorí vytvárajú tento riadený chaos cez technológie.

Táto úloha kombinuje “mäkkú silu” s barbarskou vojenskou agresiou (Juhoslávia, Irak a Líbya).
Tento proces uľahčuje kontrolu agresorovi “nad globálnymi finančnými, vojenskými a informačnými zdrojmi.

Mali by sme si uvedomiť, že ekonomiky USA a EÚ rastú nie zvyšovaním ich výkonu, ale prerozdelením bohatstva
medzi silnými a slabými štátmi. Toho sa dosiahlo tým, že oslabili národné štáty (a zvyčajne tým, že ich dostali do
dlhovej pasce), privatizácii a skupovaním všetkých druhov národných aktív, vrátane prírodných.

Pod tlakom finančných inštitúcií, sa národný štát stáva nástrojom tohto typu globalizácie privatizáciou a znížením
výdavkov na sociálne potreby alebo na zachovanie vedy a kultúry. Tiež sa organizujú masové ilegálne pracovné
migrácie, kvôli čomu sú jednotlivý pracovníci oveľa lacnejší, ktorých potom zbavujú práv.

V kombinácii týchto dvoch úloh prichádza cieľový stav neschopnosť fungovať ako medzinárodný aktér.
Je to skrytý spôsob, ako eliminovať ekonomických konkurentov. Hlavnými príznakmi straty niečiej suverenity sú
neschopnosť vnímať a interpretovať situáciu a povzniesť sa nad ňou, či presadiť svoju identitu a schopnosť realizovať
odvážne, prevratné nápady.

Ako výsledok nám vychádza:

Štát už nie je samosprávnym, a nemá stratégiu rozvoja, čo nemôže zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre
svojich občanov a zaručiť im ústavné práva.

Skorumpovaní úradníci hrajú kľúčovú úlohu v regulácii ekonomiky a spoločnosti.

Stredná trieda mizne.
Politické strany a hnutia sú obyčajná fasáda.
Spoločenské akcie nemajú žiadny skutočný vplyv na politiku.

Občania sú pasívny a majú veľké problémy s identitov (stav, etnicita, rodina).

Pozrime sa na niekoľko príkladov riadeného chaosu a jeho implementácii zameranej na zbavenie základov národnej
nezávislosti.

1. neutralizačná jednotka rozvoja.

– Zničenie štátnej politiky naočkovaním agentmi s vplyvom.

– Infekcia korupciou, propagácia kultu peňazí.

– Vládna byrokratizácia.

– Odstránenie vedeckej komunity z ovplyvňovania politiky krajiny.

– Mýtotvorby: “trh vyrieši všetko.”
2. Blokovanie reakčného reflexu

– Massový export kultových organizácií.

– Využitie politických technológií vo volebných kampaniach.

– Transformácia médií na účastníkov trhu.

– Podpora primitívnej masovej kultúry.
3. Zničenie komunikačných línií

– Individualizácia cez neoliberalizmus, atomizácia spoločnosti.

– Ničenie komunitných väzieb.

– Ničenie dopravných sietí.

– Podpora etnických a náboženských konfliktov.

– Fragmentácia obyvateľstva na bohatú a chudobnú triedu.

– Generačné konflikty.
4. Zníženie schopnosti ovplyvňovať udalosti

– Využitie manipulatívnych techník vo volebných kampaniach.

– Podpora neoliberálnej ideológie, ako je napríklad individualizmus a atomizácia.

– Podpora kultu peňazí a systém primitívnych hodnôt

– Odstavenie nezávislých médií.

– Podpora korupcie a kriminalizácie.
5. Zníženie schopnosti usilovať o rozvoj:

– Ničenie domácej vedy, vzdelania a pokroku.

– Podpora deindustrializácie prostredníctvom privatizácie, úpadok a zničenie systému odborného vzdelávania.

– Odstránenie kapitálových kontrol.

– Závislosť na medzinárodných finančných systémoch.

– Neschopnosť odolávať závislosti na dovoze.

– Prevencia aktívnej účasti spoločnosti na rozvoji krajiny.
Záver:

USA je v súčasnej dobe hlavným aktérom nástroja “riadený chaos” s cieľom prevzatia kontroly nad krajinou
alebo regiónom a aby mu zabránili ísť svojim vlastným rozvojom.
Riadený chaos je de-facto neokolonializmus, ktorý premieňa krajiny na dodávateľov zdrojov.

To so sebou nesie dravé vzťahy v oblasti obchodu a akvizície nehnuteľností.

Použitím kontrolovaného chaosu technológie je proti medzinárodným normám nezasahovania do vnútorných záležitostí.

Počas posledných niekoľkých desaťročí, sa niekoľko krajín vyjadrilo v prospech zaistenia medzinárodnej informačnej
bezpečnosti prostredníctvom právnych dohôd, a teraz by mohli tiež iniciovať podobné akcie vo vzťahu ku technológii
kontrolovaného chaosu.

 

pepe.

zdroj: thenation.com

Stream

Archív